Omdat onze gesprekken vertrouwelijk zijn, is het van belang om een duidelijke afspraak te maken over je privacy. Onderstaand de tekst van de privacy-overeenkomst die wij samen ondertekenen, voordat we met de gesprekken beginnen.

Privacy overeenkomst

Door het ondertekenen van deze privacyverklaring geef je toestemming aan Hans-Erik Nobel, consulent seksuele gezondheid ingeschreven in de KVK onder nr 76141519, om je persoonsgegevens te verwerken.

In deze privacyverklaring geeft ik helder en transparant informatie over mijn beleid.
Ik vind het belangrijk aan om jouw privacy te waarborgen en te beschermen. Daarom ga ik zeer zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Ik houd mij aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV).

Verwerking van persoonsgegevens:

Ik zal mij beperken tot het verzamelen van de minimaal noodzakelijke persoonsgegevens die nodig zijn voor een goede dienstverlening.
Het gaat hier om de volgende persoonsgegevens:

  • Naam en voornaam
  • Leeftijd
  • Telefoonnummer
  • E-mail
  • Vastlegging van de inhoud en vervolg van onze gesprekken

Alleen in overleg met jou, en met jouw schriftelijke toestemming, zal ik je persoonsgegevens aan derden doorgeven bij een eventuele doorverwijzing.

Beveiliging

De beveiliging van jouw persoonsgegevens is gewaarborgd door passende technische en organisatorische maatregelen.

Bewaartermijn gegevens

Jouw persoonsgegevens worden door mij opgeslagen voor een periode van maximaal 5 jaar en worden daarna verwijderd.

Rechten omtrent uw gegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen en of te verwijderen uit je dossier. Neem in dat geval contact met mij op.

Klachten

In het geval dat je niet tevreden bent over onze gesprekken dan stel ik het zeer op prijs als je dit eerst met mij bespreekt. Samen kunnen we dan kijken wat er verbeterd zou moeten worden. Soms gaat het om misverstanden die door een gesprek geklaard kunnen worden.

In het geval dat je daarna alsnog een klacht zou willen indienen dan kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de NVVS (Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie), zie: www.nvvs.info (professionals/klachten en Tuchtrechtcommissie).

Vragen

Heb je naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen, neem dan contact met mij op.

Privacy agreement

By signing this privacy statement you give permission to Hans-Erik Nobel, sexual health care provider, registered in the Chamber of Commerce under number 76141519 to process your personal data.

In this privacy statement I provide clear and transparent information about my policy.
I think it is important to guarantee and protect your privacy. That is why I handle your personal data very carefully, complying with applicable laws and regulations, including the General Data Protection Regulation (AGV).

Processing of personal data

I will collect only the minimum necessary personal data that is essential for a good service.
This includes the following personal data:

  • First and last Name
  • Age
  • Telephone number
  • E-mail
  • Records of the content and the follow-up of our conversation

Only in consultation with you, and with your written permission, will I pass on your personal data to third parties in the event of a possible referral.

Security

The security of your personal data is guaranteed by appropriate technical and organisational measures.

Retention period data

Your personal data is stored by me for a maximum of 5 years and is then deleted.

Rights regarding your data

You have the right to view, adjust, and/or remove your personal data from your file. Contact me directly in case you want to see, change or delete your data.

Complaints

In case you are not satisfied with our conversations, I would really appreciate it if you discuss this directly with me. Together we can see what needs to be changed. Sometimes there are misunderstandings which can be cleared up by a conversation.

If after that you wish to file a formal complaint, you can contact the complaints officer of the NVVS (Dutch Scientific Association for Sexuology), see: www.nvvs.info (professionals/klachten en Tuchtrechtcommissie).

Questions

If you have any questions regarding this privacy statement, please contact me.